Koolitamise alused

Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse pidaja on Juhtimisjalajälg OÜ, registrikood 14664123.

Juhtimisjalajälg OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.

Aadress: F.R.Kreutzwaldi 11/Tina 23-17, 10126 Tallinn, Eesti

KMKR nr EE102149801

Swedbank: EE842200221071087608

Telefon: +37253491247

E-post: ivar@ivarraav.com

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 234242 (õpperühmad: Isikuareng 0031 ning Juhtimine ja haldus 0413)

Koolitused toimivad vastavalt tellija soovile aastaringselt. Koolituste grupp moodustatakse tellija poolt. Õppekava on koostatakse lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti või inglise keeles vastavalt koolituse tellija vajadustele. 

Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus, kursused. 

Õppemeetodid: loeng, arutelu, rühmatöö, loovmeetod vm vastavalt koolituse teemale ning õppeväljundile.

Õpikeskkond

Tulenevalt kokkuleppest tellijaga toimuvad koolitused kas tellija ruumides või tellija poolt renditud koolitusklassides või veebikeskkonnas (MS Teams või Zoom). Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et erinevaid õppemeetodeid kasutada. Koolituspäeval tehakse vastavalt vajadusele lühemaid vaheaegu ning osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks.


Ettevõte või asutuse sisekoolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) ja meili teel. Koolituse lõpus täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Juhtimisjalajälg OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viiv koolitaja on oma ala asjatundja, koolituskogemuse ning suurte erialaste kogemustega. Koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava õppekava juurde. Koolitajaga saab tutvuda veebilehel ivarraav.com

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust. Koolitustele on võimalik registreeruda läbi tellija. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Nõuded koolituse lõpetamiseks 

Koolituse läbinu saab soovi korral tunnnistuse koolituse läbimise kohta. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljundid

Koolitusprogrammi õpiväljundid sõltuvad koolitusest ning lepitakse kokku koolituse tellijaga. Ideid koolitustel käsitletavate teemade osas leiab sektsioonis Koolitused veebilehel ivarraav.com. 

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. 

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Peale registreerumissoovi saamist väljastab Juhtimisjalajälg OÜ registreerunule meili teel arve. Vastavalt kokkuleppele võib arve väljastada ka peale koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu või tellija kohustub arve maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul 14 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus. Sellekohase avaldusega palume pöörduda ivar@ivarraav.com  

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel avaliku koolituse puhul või mõnel muul mõjuval põhjusel on Juhtimisjalajälg OÜ -l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest  teada anda ivar@ivarraav.com. Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Juhtimisjalajälg OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Vaidluste lahendamise kord

Juhtimisjalajälg OÜ ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.